Vocal Concert – Sri Bharat Sundar – 09.01.2015

 

Sri K. Bharat Sundar

Sri K. Bharat Sundar

Sri K. Bharat Sundar - Vocal Sri B. Ananthakrishnan - Violin Patri Sri Satish Kumar - Mridhangam Sri G. Chandrasekara Sharma - Ghatam

Sri K. Bharat Sundar – Vocal
Sri B. Ananthakrishnan – Violin
Patri Sri Satish Kumar – Mridhangam
Sri G. Chandrasekara Sharma – Ghatam

 

Leave a Reply