Vocal Concert – “Sangitha Kalanidhi” Sri Sanjay Subrahmanyan – 16.01.2017

"Sangitha Kalanidhi" Sri Sanjay Subrahmanyan - Vocal "Arsha Kala Bhushanam" "Kalaimamani" Nagai Sri R. Muralidharan - Violin "Arsha Kala Bhushanam" "Kalaimamani" Mannargudi Sri A. Eswaran _ Mridhangam Coimbatore Sri V. Mohanram - Ghatam

“Sangitha Kalanidhi” Sri Sanjay Subrahmanyan – Vocal
“Arsha Kala Bhushanam” “Kalaimamani”
Nagai Sri R. Muralidharan – Violin
“Arsha Kala Bhushanam” “Kalaimamani”
Mannargudi Sri A. Eswaran – Mridhangam
Coimbatore Sri V. Mohanram – Ghatam

DSC_0028

DSC_0044

DSC_0038

DSC_0029

DSC_0050

DSC_0052

DSC_0053

DSC_0054

DSC_0055

Leave a Reply